Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org
Vedtekter for Vestby Historielag
Stiftet 14. oktober 1980

 §  1.  Formål
        Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har
        betydning for Vestby kommunes historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

 §  2.  Virksomhet
  Laget vil prøve å nå dette målet ved å:
  -  avholde møter med historiske og lokalhistoriske foredrag, befaringer, kurs m.m.
  -  samle opplysninger om tradisjon, skikker og folkeliv, stedsnavn, målføre, fotografier og annet av historisk interesse.
  -  delta i arbeidet med registrering, bevaring og fredning av synlige fornminner og kulturminner i kommunen.
  -  undersøke og registrere kilder til vår lokale historie og gjøre dem tilgjengelige for interesserte.

 §  3.  Tilslutning
         Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

 §  4.  Medlemskap
a.        Enkeltpersoner eller institusjoner som støtter lagets formål og betaler den årlige kontingent.
b.        Æresmedlemmer etter § 9.

         Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet.

 §  5.  Styre
        Laget ledes av et styre på 6 medlemmer med 2 varamedlemmer.

         Årsmøtet velger:
a.        Leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer for 2 år.
b.        Varamedlemmer for 1 år.
c.        Revisor for 2 år.
d.        Valgkomite på 3 medlemmer for 2 år etter styrets forslag. Leder velges særskilt.

         Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er
         beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

         Styret kan utpeke komiteer, eventuelt utvalg eller enkeltpersoner til å ta hånd om spesielle oppgaver.


 §  6.  Regnskap
         Regnskap i revidert stand legges frem for årsmøtet til godkjenning.

 §  7.  Årsmøte
         Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars og kunngjøres med 14 dagers varsel.

         Årsmøtet skal behandle:
a.        Årsmelding
b.        Revidert regnskap
c.        Valg
d.        Kontingentfastsettelse
e.        Innkomne forslag

         Alle medlemmer som møter personlig kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være mottatt av
        styret senest 8 dager i forveien.

 §  8.  Ekstraordinært årsmøte
         Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når minst 10 stemmeberettigede medlemmer
        krever det.  
         For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den
        eller de saker som er omtalt i innkallingen.

 §  9.  Æresmedlemmer
         Årsmøtet utpeker æresmedlem(mer) etter forslag fra styret.

 §  10.  Honorært styremedlemskap og observatørstatus i styret
         Årsmøtet kan etter innstilling fra styret tildele et medlem honorært medlemskap i styret. Når faglige eller geografiske
         hensyn tilsier det, kan styret for en periode tildele et medlem observatørstatus i styret. Begge tilfelle gir talerett,
        men ikke stemmerett i  lagssaker.

 §  11.  Vedtektsendringer
         Vedtektsendringer kan foretas på årsmøtet med ⅔ flertall.

 §  12.  Oppløsning
         Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter, hvorav det ene kan være ekstraordinært, beslutter det med
        ⅔ flertall. Årsmøtet avgjør i så fall hva som skal skje med lagets arkiv, aktiva og midler.


         Sist revidert på årsmøte 12. mars 2013.

# Historiske bilder